Magyar ENSZ Társaság

Choose your language

MagyarEnglish
Közgyűlés

(www.un.org/ga)

A Közgyűlés (General Assembly) a legfőbb tanácskozó testület. Az összes tagállam képviselőiből áll, amelyek mindegyike egy szavazattal rendelkezik. Olyan fontos kérdésekben, mint a békére és biztonságra, új tagok felvételére és költségvetési kérdésekre vonatkozó ajánlások, a döntésekhez kétharmados többségre van szükség. Egyéb kérdésekben a döntések egyszerű szótöbbséggel történnek.

Feladatok és hatáskör

Az Alapokmány értelmében a Közgyűlés feladatai és hatásköre az alábbiakra terjed ki:

 • megvizsgálja, és ajánlásokat tesz a nemzetközi béke és biztonság fenntartására irányuló együttműködés alapelveire, beleértve a leszerelés és fegyverkezés szabályozásának alapelveit;
 • megtárgyal bármely olyan kérdést, amely a nemzetközi békére és biztonságra vonatkozik, kivéve, amikor egy vitás kérdést vagy helyzetet a Biztonsági Tanács éppen tárgyal, hogy javaslatokat tegyen a megoldásra; (A Közgyűlés által 1950. novemberében elfogadott “Egyesülés a békéért” (Uniting for peace) határozat alapján a Közgyűlés intézkedéseket tehet, amennyiben a Biztonsági Tanács állandó tagjainak egyhangú állásfoglalása hiányában nem tud lépéseket tenni, amikor úgy tűnik, hogy veszélyeztetik a békét, békeszegést vagy agressziós cselekedeteket követnek el. A Közgyűlésnek felhatalmazása van arra, hogy azonnal megvizsgálja az ilyen ügyeket, és ajánlásokat tegyen a tagállamoknak a kollektív intézkedésekre, amelyek békeszegés és agressziós cselekedet esetén magukba foglalják a fegyveres erő alkalmazását, amikor az szükséges a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához vagy helyreállításához.)
 • a fenti kivételtől eltekintve megtárgyal bármely kérdést, amely az Alapokmány hatáskörébe, illetve az ENSZ bármely szervének hatás- és feladatkörébe tartozik, és azokra vonatkozó ajánlásokat tesz;
 • tanulmányok elkészítését kezdeményezi, és ajánlásokat tesz, hogy előmozdítsa a nemzetközi politikai együttműködést, a nemzetközi jog fejlesztését és kodifikálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok megvalósítását mindenki számára és a nemzetközi együttműködés segítését gazdasági, szociális, kulturális, nevelésügyi és egészségügyi területeken;
 • ajánlásokat tesz bármely olyan helyzet békés rendezésére, bárhol is alakult ki az, amely a nemzetek közötti baráti kapcsolatok gyengítéséhez vezethet;
 • megkapja és megvizsgálja a Biztonsági Tanácstól és az ENSZ más szerveitől származó jelentéseket;
 • megvizsgálja és jóváhagyja az ENSZ költségvetését és meghatározza a tagállamok hozzájárulásának arányait (tagdíjakat);
 • megválasztja a Biztonsági Tanács nem állandó tagjait, a Gazdasági és Szociális Tanács tagjait és a Gyámsági Tanács póttagjait (amikor szükséges); a Biztonsági Tanáccsal együttesen megválasztja a Nemzetközi Bíróság bíráit, és a Biztonsági Tanács javaslata alapján kinevezi a főtitkárt.

Ülésszakok

A Közgyűlés rendes ülésszaka minden évben szeptember harmadik hetének keddjén kezdődik. Az első hétnek az a hét számít, amely legalább egy munkanapot tartalmaz. A rendes ülésszak kezdete előtt legalább három hónappal történik a Közgyűlés elnökének, 21 alelnökének és a Közgyűlés hat fő bizottsága elnökének a megválasztása. (Az ENSZ történetében eddig egy magyar elnöke volt a Közgyűlésnek: Hollai Imre, akkori külügyminiszter-helyettes a 37. ülésszakon 1982/83-ban - a szerk.).Az egyenlő földrajzi képviselet biztosítása érdekében a Közgyűlés elnökségét minden évben változtatják a tagállamok öt csoportja: az afrikai, ázsiai, kelet-európai, latin-amerikai, nyugat-európai és más államok között.

A rendes ülésszakon túl a Biztonsági Tanácsnak, az ENSZ tagállamai többségének, vagy a tagállamok többségének egyetértése esetén akár egy tagállamnak a kérésére össze lehet hívni a Közgyűlés rendkívüli ülésszakát. A Biztonsági Tanács bármely kilenc tagjának igenlő szavazata alapján a Biztonsági Tanácsnak, az ENSZ tagállamai többségének vagy a tagállamok többségének egyetértése esetén akár egy tagállamnak a kérésére is 24 órán belül sor kerülhet a Közgyűlés rendkívüli sürgős ülésszakára.

Az egyes rendes ülésszakok kezdetén a Közgyűlés általános vitát tart - gyakran állam- és kormányfők részvételével - amikor a tagállamok kifejtik nézeteiket a legsürgetőbb nemzetközi kérdésekről. A legtöbb kérdést ezután a hat főbizottságban vitatják meg:

Első Bizottság (Leszerelési és Nemzetközi Biztonsági Bizottság);
Második Bizottság (Gazdasági és Pénzügyi Bizottság);
Harmadik Bizottság (Szociális, Humanitárius és Kulturális Bizottság);
Negyedik Bizottság (Speciális Politikai és Dekolonizációs Bizottság);
Ötödik Bizottság (Adminisztratív és Költségvetési Bizottság);
Hatodik Bizottság (Jogi Bizottság).

Néhány kérdést közvetlenül plenáris üléseken tárgyalnak meg, míg másokat a főbizottságok valamelyikéhez utalják. Határozatokat és döntéseket, beleértve a bizottságok javaslatait, a plenáris ülésen fogadják el – rendszerint a rendes ülésszak év végi szünete előtt decemberben. Elfogadhatók szavazással vagy szavazás nélkül.

A Közgyűlés általában a jelenlévő és szavazó tagok többsége által fogadja el határozatait és döntéseit, viszont a nemzetközi békére és biztonságra vonatkozó javaslatokat, bizonyos fő szervekbe tagok választását, és a költségvetési ügyeket kétharmados többséggel döntik el. A szavazás lebonyolítható jegyzőkönyvbe foglalt szavazással, kézfenntartással és névszerinti szavazással.

A Közgyűlés határozatainak jogi értelemben nincs kötelező érvényük a kormányok számára, ugyanakkor a világ közvéleményének a súlyát hordozza, valamint a nemzetközi közösségnek az erkölcsi tekintélyét fejezik ki.

Az ENSZ egész éves munkáját nagyrészt a Közgyűlés felhatalmazásai határozzák meg - ami úgy is értelmezhető, hogy az a tagállamok többségének akarata, amely az elfogadott határozatokban és döntésekben jut kifejezésre. Ezt a munkát a következő fórumok végzik:

 • a bizottságok és más testületek, amelyeket a közgyűlés hozott létre olyan speciális kérdések tanulmányozására és az azokra vonatkozó jelentések készítésére, mint a leszerelés, a világűr, a békefenntartás, a fejlődés és az emberi jogok;
 • a Közgyűlés által összehívott nemzetközi konferenciák; és
 • az ENSZ Titkársága - a főtitkár és nemzetközi tisztviselőkből álló személyzete.
Virtuart Web SolutionsFALEXX Portal System