Rövidítések jegyzéke
ACP African, Caribbean and Pacific Countries (afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni országok)
ADB Asian Development Bank (Ázsiai Fejlesztési Bank)
AFTA ASEAN Free Trade Area (ASEAN Szabadkereskedelmi Térség)
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (szerzett immunhiányos szindróma (tünetcsoport))
ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége)
AU African Union (formerly Organization of African Unity) (Afrikai Unió – korábban Afrikai Egységszervezet – OAU)
BCE Budapesti Corvinus Egyetem
BWIs Bretton Woods institutions (Bretton Woods-i Intézmények – WB, IMF)
CAP Common Agricultural Policy (közös agrárpolitika - EU)
CFP Common Fisheries Policy (közös halászatpolitika – EU)
CIDA Canadian International Development Agency (Kanadai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség)
CIS Commonwealth of Independent States (lásd FÁK)
CSP country strategy paper (nemzeti stratégiai tanulmány)
DAC Lásd OECD DAC
DAR Development Assistance for Refugees (menekültek fejlesztési segélyezése)
DCs Developing Countries (fejlődő országok)
DDA Doha Development Agenda (dohai fejlesztési napirend)
DLI Development through Local Integration (fejlesztés helyi integráció révén)
DTI Development Triangle Initiative (háromoldalú fejlesztési kezdeményezés, Kambodzsa, Laosz és Vietnam)
DW Decent Work (tisztességes munka - ILO)
EADI European Association of Development Research and Training Institutes (Európai Fejlődési Kutató és Oktató Intézmények Szövetsége)
EBA Everything But Arms (fegyveren kívül bármi)
EC European Commission (Európai Bizottság)
ECA Lásd UNECA
ECDPM European Centre for Development Policy Management (Fejlesztéspolitika Menedzsment Európai Központja)
ECHO European Commossion Humanitarian Aid Office (Európai Bizottság Humanitárius Segélykoordinációs Iroda)
ECOSOC Economic and Social Council (Gazdasági és Szociális Tanács)
ECS Economic Cooperation Strategy (gazdasági együttműködési stratégia - Dél-Kelet-Ázsiában)
EDF European Development Fund (Európai Fejlesztési Alap)
EFA-FTI Education for All Fast-Track Initiative (Oktatás mindenki számára, gyors követő kezdeményezés)
EGK Európai Gazdasági Közösség
EK Európai Közösség
ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete (UNO - United Nations Organisation)
EPAs Economic Partnership Agreements (gazdasági társulási megállapodások)
EU Európai Unió (European Union)
EUEI EU Energy Initiative for poverty eradication and sustainable development (Az EU energia kezdeményezése a szegénység megszüntetése és a fenntartható fejlődés érdekében)
EVT Egyházak Világtanácsa
FÁK Független Államok Közössége (lásd CIS)
FAO Food and Agricultural Organisation of the United Nations (ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete)
FfD Finance for Development (fejlesztés finanszírozása)
FTI Lásd EFA-FTI
GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény)
GCP Government Cooperative Programmes (kormányzati együttműködési program - FAO)
GDP Gross Domestic Product (brutto hazai termék)
GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
GNI Gross National Income (bruttó nemzeti jövedelem)
GNP Gross National Product (nemzeti össztermék)
GSP Generalised System of Preferences (kedvezmények általános rendszere)
HABITAT Lásd UNCHS
HDI Human Development Index (emberi fejlődés mutató – UNDP)
HIP Harmonisation in Practice (harmonizáció a gyakorlatban)
HIPCs Heavily Indebted Poor Countries (súlyosan eladósodott szegény országok)
HIV Human Immunodeficiency Virus (az emberi immunrendszert megtámadó vírus)
ICPD International Conference on Population and Development (Népesedési és fejlesztési nemzetközi konferencia)
ICT Information and Communication(s) Technology (Információ és kommunikációs technológia)
ICs Industrialised Countries (iparilag fejlett országok)
ICSU International Council of Science (Nemzetközi Tudományos Tanács)
IDC (Hungarian) International Development Cooperation (Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés)
IDG International Development Goals (Nemzetközi Fejlesztési Célok)
IFAD International Fund for Agricultural Development (Nemzetközi Mezőgazdaság- fejlesztési Alap)
IFIs International Financial Institutions (Nemzetküzi Pénzügyi Intézmények – WB, IMF etc.)
IGO Inter-Governmental Organization (kormányközi szervezet)
IKSZ Iszlám Konferencia Szervezete
ILO International Labour Organisation (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet)
IMF International Monetary Fund (Nemzetközi Valutaalap)
INGO International Non Governmental Organization (nemzetközi nem kormányzati szervezet)
iQSG Inter-Service Quality Support Group (Közös Szolgáltatási Minőségtámogató Csoport)
ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (csatlakozás előtti struktúra-politikai eszköz)
ITC International Trade Centre (UNCTAD/WTO Nemzetközi Kereskedelmi Központ)
KÜM Külügyminisztérium
LDCs Least Developed Countries (legkevésbé fejlett országok)
LICs Low Income Countries (alacsony jövedelmű országok)
MAP Millennium Partnership for the African Recovery Programme (millenniumi társulás az afrikai újjáépítési programért)
MDGs Millennium Development Goals (Millenniumi Fejlesztési Célok)
MED Mediterranean Region (Mediterrán Térség)
MENSZT Magyar ENSZ Társaság (United Nations Association of Hungary)
MINEX elsődleges ásványanyagok piaci mechanizmusának kiigazítása (Lomé II.)
MRTP Act Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act (Törvény a monopolisztikus és korlátozó kereskedelmi gyakorlatról – India)
NDK Német Demokratikus Köztársaság
NEFE TB Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Tárcaközi Bizottság
NEFE Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
NEFEFO Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Főosztály (Külügyminisztérium)
NEPAD New Partnership for Africa's Development (új társulás Afrika fejlesztéséért)
NGDO Non-Governmental Development Organisation (nem kormányzati fejlesztési szervezet)
NGO Non Governmental Organization (nem kormányzati szervezet)
NIEO New International Economic Order (új nemzetközi gazdasági rend)
NPOs Non-Profit Organisations (közhasznú szervezetek)
NSZK Német Szövetségi Köztársaság
OA Official Aid (Hivatalos Segély)
OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala)
ODA Official Development Assistance (Hivatalos Fejlesztési Segély)
OECD DAC OECD Development Assistance Committee (OECD Fejlesztési Segély Bizottsága)
OECD Organisation of Economic Co-operation and Development (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet)
OHA Official Humanitarian Aid (hivatalos humanitárius segély)
PPP Public Private Partnership (állami és magán társulás)
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper (szegénység-csökkentési startégiai tanulmány)
QUAD EU, USA, Japán és Kanada négyese
R&D Research and Development (kutatás és fejlesztés)
SAARC South Asian Association for Regional Cooperation (Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Társulás)
SAP Structural Adjustemnt Policy (szerkezetváltási politika)
SAPARD Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (European Commission) (Speciális mezőgazdasági és vidékfejlesztési csatlakozási program – Európai Bizottság)
SPFS Special Programme for Food Security (élelmiszerbiztonsági külön program)
TACIS Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States and Georgia (technikai segítségnyújtás a FÁK és Grúzia számára)
TB Lásd NEFE TB
TBC tuberkulózis
TCP Technical Cooperation Programme (technikai együttműködési program - FAO)
TESCO Technical Scientific Cooperation (műszaki-tudományos együttműködéssel foglalkozó magyar vállalat)
TNC Transnational Corporation (transznacionális vállalat)
TRIAD a világgazdaság három legfejlettebb pólusa: Észak-Amerika, Nyugat-Európa és Japán
TRIP Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásai)
TSE Total Support Estimate (a teljes mezőgazdasági szektor össz állami támogatásának a becslése)
UK United Kingdom (Egyesült Királyság – Nagy-Britannia és Észak-Írország)
UN United Nations (Egyesült Nemzetek)
UNA United Nations Association (ENSZ-társaság)
UNCHS United Nations Centre for Human Settlements - Habitat (ENSZ Emberi Települések Központja)
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development (ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája)
UNDG United Nations Development Group (ENSZ Fejlesztési Csoport)
UNDP United Nations Development Programme (ENSZ Fejlesztési Programja)
UNECA United Nations Economic Commission for Africa (ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottsága)
UNEP United Nations Environment Programme (ENSZ Környezetvédelmi Programja)
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete)
UNFPA United Nations Population Fund (ENSZ Népesedési Alapja)
UNHCR Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (ENSZ Menekültügyi Főbiztossága)
UNICEF United Nations Children’s Fund (ENSZ Gyermekalapja)
UNIDO United Nations Industrial Development Organization (ENSZ Iparfejlesztési Szervezete)
UNITAR United Nations Institute for Training and Research (ENSZ Továbbképző és Kutató Intézete)
UNODC UN Office on Drugs and Crime (ENSZ Kábítószer-ügyi és Bűnügyi Hivatala)
UNRISD United Nations Institute for Social Development (ENSZ Társadalmi Fejlődési Kutató Intézet)
UNT Unilateral Trust Fund (egyoldalú bizalmi letéti pénzalap – FAO)
UNU/WIDER United Nations University/World Institute for Development Economics Research (ENSZ Egyetem - Világgazdasági Fejlesztési Kutatóintézet)
USA United States of America (Amerikai Egyesült Államok)
USD United States Dollar (amerikai dollár)
VKI MTA Világgazdasági Kutató Intézet
WB World Bank (Világbank)
WFP World Food Programme (Világélelmezési Program)
WFUNA World Federation of United Nations Associations (ENSZ Társaságok Világszövetsége)
WHO World Health Organization (Egészségügyi Világszervezet)
WIDER Lásd UNU/WIDER
WSSD World Summit on Sustainable Development (csúcstalálkozó a fenntarható fejlődésről)
WTO World Trade Organisation (Kereskedelmi Világszervezet)